> , >
<<
>>
<< >>

9.5. X

, 9.3,

(9.3.1)

, , . .

(9.5.2) .

9.3. ( ) , ( , ).

, , , , . . , . , , . 9.4, , (9.4.1), (9.4.3) . (9.5.2) , , (9.3.1):

(9.4.1), (9.4.3). , , (9.5.3) (9.5.3):

(9.5.3) (9.5 4) ( , (9.5.3) (9.5.3) (8.2.18), (8.2.19).

(9.3.2), (9 5.5) , (9.5.3) .

(9.5.2)

,

(9.3.2)

, (9.3.2),

, . .

(I ).

( ) , k.

,

( ), ,

(9.5.7) (9.5.8), (9.5.9) (9.5.11) (9.5.7) . , (9.5.3) : (9.5.3) (9.5.8) (9.5.9)

, (9.5.7) , (9.5.3). , , ( ) . , , , , .

, , , . , . ,

,

,

, 0 .

, , . .

(9.5.7)

(9 5.12) , , , , .

, -

:

( ) (9.5.11), , (9.5.15) (9.5.14), . , (9.5.3) (9.5.5) .

<< >>